Gói hội viên 1 tháng

Gồm 28 khóa học lẻ

Gói bao gồm toàn bộ các bài livestream của 3 môn: Ký họa, Chân dung, Phong cảnh.

Học 24 khóa video trong vòng 1 tháng

495,000 đ
mua combo
bài
Cấp độ Nhập môn

Ký họa Livestream

giảng viên: Gói hội viên 1 tháng

Gói bao gồm toàn bộ các bài livestream của 3 môn: Ký họa, Chân dung, Phong cảnh. Học 24 khóa video trong vòng 1 tháng

2,000,000 đ
bài
Cấp độ Nhập môn

Chân dung Livestream

giảng viên: Gói hội viên 1 tháng

Gói bao gồm toàn bộ các bài livestream của 3 môn: Ký họa, Chân dung, Phong cảnh. Học 24 khóa video trong vòng 1 tháng

2,000,000 đ
bài
Cấp độ Nhập môn

Phong cảnh Livestream

giảng viên: Gói hội viên 1 tháng

Gói bao gồm toàn bộ các bài livestream của 3 môn: Ký họa, Chân dung, Phong cảnh. Học 24 khóa video trong vòng 1 tháng

2,000,000 đ
13 bài
2 tiếng 50 phút
Cấp độ Căn bản

CĂN BẢN MÀU

giảng viên: Đinh Ngọc Sơn

Gói bao gồm toàn bộ các bài livestream của 3 môn: Ký họa, Chân dung, Phong cảnh. Học 24 khóa video trong vòng 1 tháng

490,000 đ
17 bài
3 tiếng 5 phút
Cấp độ Căn bản

CĂN BẢN CHÌ

giảng viên: Phạm Công Danh

Gói bao gồm toàn bộ các bài livestream của 3 môn: Ký họa, Chân dung, Phong cảnh. Học 24 khóa video trong vòng 1 tháng

490,000 đ
11 bài
3 tiếng 28 phút
Cấp độ Nhập môn

KÝ HỌA

giảng viên: Hoàng Minh

Gói bao gồm toàn bộ các bài livestream của 3 môn: Ký họa, Chân dung, Phong cảnh. Học 24 khóa video trong vòng 1 tháng

490,000 đ
9 bài
3 tiếng
Cấp độ Nhập môn

MÀU NƯỚC

giảng viên: Đinh Quang Huy

Gói bao gồm toàn bộ các bài livestream của 3 môn: Ký họa, Chân dung, Phong cảnh. Học 24 khóa video trong vòng 1 tháng

490,000 đ

Gói hội viên 3 tháng

Gồm 28 khóa học lẻ

Quà tặng: Tặng 1 tháng

Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

1,485,000 đ
mua combo
bài
Cấp độ Nhập môn

Ký họa Livestream

giảng viên: Gói hội viên 3 tháng

Quà tặng: Tặng 1 tháng Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,000,000 đ
bài
Cấp độ Nhập môn

Chân dung Livestream

giảng viên: Gói hội viên 3 tháng

Quà tặng: Tặng 1 tháng Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,000,000 đ
bài
Cấp độ Nhập môn

Phong cảnh Livestream

giảng viên: Gói hội viên 3 tháng

Quà tặng: Tặng 1 tháng Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,000,000 đ
13 bài
2 tiếng 50 phút
Cấp độ Căn bản

CĂN BẢN MÀU

giảng viên: Đinh Ngọc Sơn

Quà tặng: Tặng 1 tháng Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ
17 bài
3 tiếng 5 phút
Cấp độ Căn bản

CĂN BẢN CHÌ

giảng viên: Phạm Công Danh

Quà tặng: Tặng 1 tháng Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ
11 bài
3 tiếng 28 phút
Cấp độ Nhập môn

KÝ HỌA

giảng viên: Hoàng Minh

Quà tặng: Tặng 1 tháng Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ
9 bài
3 tiếng
Cấp độ Nhập môn

MÀU NƯỚC

giảng viên: Đinh Quang Huy

Quà tặng: Tặng 1 tháng Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ

Gói hội viên 6 tháng

Gồm 28 khóa học lẻ

Tặng thêm 2 tháng học và 1 bộ họa cụ Ký họa

Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,970,000 đ
mua combo
bài
Cấp độ Nhập môn

Ký họa Livestream

giảng viên: Gói hội viên 6 tháng

Tặng thêm 2 tháng học và 1 bộ họa cụ Ký họa Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,000,000 đ
bài
Cấp độ Nhập môn

Chân dung Livestream

giảng viên: Gói hội viên 6 tháng

Tặng thêm 2 tháng học và 1 bộ họa cụ Ký họa Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,000,000 đ
bài
Cấp độ Nhập môn

Phong cảnh Livestream

giảng viên: Gói hội viên 6 tháng

Tặng thêm 2 tháng học và 1 bộ họa cụ Ký họa Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,000,000 đ
13 bài
2 tiếng 50 phút
Cấp độ Căn bản

CĂN BẢN MÀU

giảng viên: Đinh Ngọc Sơn

Tặng thêm 2 tháng học và 1 bộ họa cụ Ký họa Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ
17 bài
3 tiếng 5 phút
Cấp độ Căn bản

CĂN BẢN CHÌ

giảng viên: Phạm Công Danh

Tặng thêm 2 tháng học và 1 bộ họa cụ Ký họa Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ
11 bài
3 tiếng 28 phút
Cấp độ Nhập môn

KÝ HỌA

giảng viên: Hoàng Minh

Tặng thêm 2 tháng học và 1 bộ họa cụ Ký họa Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ
9 bài
3 tiếng
Cấp độ Nhập môn

MÀU NƯỚC

giảng viên: Đinh Quang Huy

Tặng thêm 2 tháng học và 1 bộ họa cụ Ký họa Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ

Gói hội viên 1 năm

Gồm 28 khóa học lẻ

Quà tặng thêm 6 tháng và Combo họa cụ Phong cảnh

Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

5,940,000 đ
mua combo
bài
Cấp độ Nhập môn

Ký họa Livestream

giảng viên: Gói hội viên 1 năm

Quà tặng thêm 6 tháng và Combo họa cụ Phong cảnh Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,000,000 đ
bài
Cấp độ Nhập môn

Chân dung Livestream

giảng viên: Gói hội viên 1 năm

Quà tặng thêm 6 tháng và Combo họa cụ Phong cảnh Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,000,000 đ
bài
Cấp độ Nhập môn

Phong cảnh Livestream

giảng viên: Gói hội viên 1 năm

Quà tặng thêm 6 tháng và Combo họa cụ Phong cảnh Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

2,000,000 đ
13 bài
2 tiếng 50 phút
Cấp độ Căn bản

CĂN BẢN MÀU

giảng viên: Đinh Ngọc Sơn

Quà tặng thêm 6 tháng và Combo họa cụ Phong cảnh Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ
17 bài
3 tiếng 5 phút
Cấp độ Căn bản

CĂN BẢN CHÌ

giảng viên: Phạm Công Danh

Quà tặng thêm 6 tháng và Combo họa cụ Phong cảnh Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ
11 bài
3 tiếng 28 phút
Cấp độ Nhập môn

KÝ HỌA

giảng viên: Hoàng Minh

Quà tặng thêm 6 tháng và Combo họa cụ Phong cảnh Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ
9 bài
3 tiếng
Cấp độ Nhập môn

MÀU NƯỚC

giảng viên: Đinh Quang Huy

Quà tặng thêm 6 tháng và Combo họa cụ Phong cảnh Quyền lợi: Tham gia 20+ các buổi Livestream mỗi tháng và 24 Khóa video trực tuyến

490,000 đ

Các chi nhánh của Mỹ Thuật Bụi

Hà Nội

Tầng 4 số 72 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số 8 ngõ 11 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
100 Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tầng 2, số 8 ngách 2 ngõ 199 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội (Tầng 2 nhà văn hóa phường Thụy Khuê, ngõ 11 Dốc Tam Đa)
B18-TT5 Khu đô thị Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội
Tầng 6 số 627 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Số 84A Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1 (Hẻm 82 Võ Thị Sáu)
Số 6 Đường số 6, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3
Số 6/5 Trần Phú, Phường 4, Quận 5
Số 68 đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8
Số 6G3, Đường số 52, KDC Tân Quy Đông, Quận 7
Số 305/72 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
Số 6 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp
347/6 đường Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp
Số 36/53 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Số 720/16 - 720/18 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình
Số 87/11 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
23 Hoàng Lê Kha, Phường 9, Quận 6
Bấm vào đây nếu bạn cần hỗ trợ